Att vara elev

Vi vill att du ska lyckas, må bra och trivas under din gymnasietid. Här kan du läsa mer om hur du som elev kan få vägledning, stöd och inflytande.

Elevhälsa

På Filbornaskolan finns det både skolsköterska, kurator och specialpedagoger som du kan vända sig till för att få råd, hjälp och stöd. Elevhälsan finns till för att du ska må bra och trivas på skolan. Kom till oss med alla sorters problem. Vi har tystnadsplikt.

Skolsköterska

Skolsköterskans uppgift är att följa din utveckling och bevara och förbättra din hälsa. Skolsköterskan jobbar för att du ska få sunda levnadsvanor och jobbar mycket med förebyggande åtgärder. Skolsköterskan gör hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.

Kurator

Skolkuratorn hjälper dig som har problem med skolgången, kompisar eller om det inträffar förändringar i ditt liv. Du kan få hjälp av skolkuratorn i frågor som berör ditt eget liv och utveckling.

En del av Helsingborgs stads skolor

Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skollläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst med hälsofrämjande och förebyggande och stödjer dig i din utveckling mot utbildningens mål.

Dina studier

Specialpedagogens uppdrag är att förebygga, identifiera och undanröja hinder för din utveckling och ditt lärande. Specialpedagogen hjälper dig att skapa strukturer och strategier för dig i en inkluderande lärmiljö. Tillsammans med undervisande lärare eller mentor gör specialpedagogen pedagogiska kartläggningar, handleder pedagoger i extra anpassningar och särskilt stöd samt stöttar dig i ditt lärande.

Elevinflytande

Engagera dig för att få mer inflytande på din skolgång! Gå med i Filbornaskolans elevkår, som jobbar för att skapa en mer givande och rolig skoltid för alla elever. Kåren har ett nära samarbete med skolan, och du kan påverka både undervisning och arbetsmiljö.

Klassråd

I varje klass finns ett klassråd. Klassrådet består av eleverna i klassen och klassföreståndaren eller mentor. Klassrådet tar upp frågor som är av stort intresse för eleverna i klassen och klassen har klassråd minst en gång per termin. Klassrådet skriver protokoll lämnar in det till skolans rektor.

Elevkår

Elevkåren är en fristående organisation. Elever på skolan sitter i styrelsen och leder elevkårens arbete.

Vägledning

Vad vill du uppnå med dina studier? Vad vill du göra i framtiden? Vår studie- och yrkesvägledare hjälper dig att formulera mål och att hitta möjliga vägar att nå dit.

Vill du diskutera konsekvenser när det gäller val inom skolan som program, inriktning, valbara kurser eller individuella val, så hjälper studie- och yrkesvägledaren dig.

SYV är också den person på skolan som hjälper dig att hitta möjliga vägar efter du har avslutat din gymnasieutbildning. Du kan få hjälp med att hitta lämplig högre utbildning eller tips om hur du söker arbete.