Samverkan skola–vårdnadshavare

Skolan och vårdnadshavare har gemensamt ansvar för elevens skolgång och tillsammans ska vi skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Vårdnadshavare kan tillföra kunskaper och erfarenheter och genom sitt engagemang bidra till en lyckad skolgång.

Vårdnadshavares ansvar, inflytande och delaktighet

Vårdnadshavare informeras om målen för skolans verksamhet, om vår arbetsplan och om hur arbetet är upplagt. Elevers lärande utvecklas och förbättras om elev, vårdnadshavare, lärare och annan personal ges möjlighet att samtala som jämbördiga parter och ta upp frågor kring elevens skolgång. Samtalen kan gälla både elevens situation i skolan och på fritiden och syftar i första hand till att göra skolan till en god miljö för elevernas lärande.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal är en dialogform för fortlöpande kontakter mellan ansvarig personal, mentor, elev och vårdnadshavare vars syfte är att framförallt hitta utgångspunkter för elevens fortsatta utveckling.

I utvecklingssamtalen, som ska genomföras minst två tillfällen per läsår, diskuteras elevens förutsättningar, utvecklingsmöjligheter och resultat. Där läggs också grunden för gemensam förståelse för skolans kunskapsuppgift och på vilka premisser bedömning och betygssättning sker. Dessa samtal ska ge ömsesidig information och leda till gemensamma åtaganden.

Samverkan med vårdnadshavare

Alla vårdnadshavare ges möjlighet att tillsammans med sitt barn regelbundet följa upp studierna på skolan. Vårdnadshavare hälsas välkomna att när som helst ta del av skolarbetet genom att besöka skolan.

Genom utvecklingssamtalen ges alla vårdnadshavare möjlighet att tillsammans med sitt barn regelbundet följa upp studiesituation. Varje samtal ska utgå från det första samtalet och blicka framåt mot nästa. Vi ser gärna att vårdnadshavares yrkeserfarenhet ska tas tillvara.

Trygghet

Vårdnadshavares engagemang i sitt barns skolarbete är viktigt för elevernas trygghet och är en tillgång i skolarbetet. Ökad delaktighet möjliggör en god insikt i skolans verksamhet för vårdnadshavare.