Elevhälsa

På Filbornaskolan finns det både skolsköterska, kurator och specialpedagoger som du kan vända sig till för att få råd, hjälp och stöd. Elevhälsan finns till för att du ska må bra och trivas på skolan. Kom till oss med alla sorters problem. Vi har tystnadsplikt.

Skolsköterska

Skolsköterskans uppgift är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras hälsa. Skolsköterskan verkar för sunda levnadsvanor hos eleverna och jobbar mycket med förebyggande åtgärder. Skolsköterskan gör hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.

Kontaktuppgifter hittar du här.

Kurator

Skolkuratorn hjälper elever som har problem med skolgången, kamratförhållandena eller om det inträffar förändringar i deras liv. En ung person kan få hjälp av skolkuratorn i frågor som berör hans eller hennes eget liv och utveckling.

Kontaktuppgifter hittar du här.

Specialpedagoger

Specialpedagogens uppdrag på skolan är att förebygga, identifiera och undanröja hinder för elevers utveckling och lärande. Att skapa strukturer och strategier för elever i en inkluderande lärmiljö. Tillsammans med undervisande lärare/mentor gör specialpedagogen pedagogiska kartläggningar, handleder pedagoger i extra anpassningar och särskilt stöd samt stöttar elever i deras lärande.

Likabehandlingsplan

Den första januari 2009 förändrades lagstiftningen kring arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Arbetet som rör kränkande behandling, där mobbning ingår, regleras från och med nu genom ett nytt kapitel i skollagen. Det ska årligen på varje skola upprättas en ny plan mot diskriminering och kränkande behandling. Handlingsplanen ska årligen utvärderas och kommuniceras.